Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Znaleziono 39 dokumentów

Dla zapytania: harmonogram rzeczowo finansowy z realizacji projektu

Harmonogram rzeczowo finansowy
Przed wypełnieniem harmonogramu rzeczowo finansowego należy określić czy koszty kwalifikowane do dofinansowania są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stosować ...
Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instrukcją)
Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFRR na dwa kolejne kwartały (wraz z instrukcją). Dokument zapisany w formacie PDFgotowy do wydruku. ...
Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie
Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji. ...
Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej, czasowej organizacji ruchu
Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej, czasowej organizacji ruchu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera ...
Wniosek o dofinansowanie projektu celowego
Wniosek o dofinansowanie projektu celowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji. ...
Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i ...
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy - EFS
Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy - EFS. Dokument zapisany w Excel gotowy do edycji i wydruku. ...
Wzór harmonogramu płatności dla projektu finansowanego z EFS na dwa kolejne kwartały
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Dokument Excel gotowy do edycji ...
Umowa dla projektu wypłaty stypendiów dla uczniów szkół artystycznych w ramach Działania 2.2 ZPORR
Umowa dla projektu wypłaty stypendiów dla uczniów szkół artystycznych w ramach Działania 2.2 ZPORR. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wydruku i edycji. ...
Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu
Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS" Wniosek dla firm, które chcą przyjąć osoby na staż korzystając z projektu "IMPULS" Dokument ...
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Dokument zapisany w programie Word ...
Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji
Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji. Dokument Word do edycji. Pismo informujące o zwrocie zamówienia z powodu niemożności jego realizacji z ...
Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania
Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania. Dokument Word do edycji. Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego ...
CV dla analityka finansowego po polsku
Curriculum Vitae (CV) dla analityka finansowego w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ...
Rotacja gotówki
Stosunek sprzedaży do [...] Wzór wraz z interpretacją wskaźnika w dokumencie Word. Analiza wskaźnikowa nie może być wykonana przy użyciu jednego wskaźnika. W celu ...
Nadwyżka finansowa operacyjna do kosztów finansowych i zobowiązań krótkoterminowych
Wzór wraz z interpretacją wskaźnika w dokumencie Word. Analiza wskaźnikowa nie może być wykonana przy użyciu jednego wskaźnika. W celu prawidłowej oceny kondycji ...
Nadwyżka finansowa operacyjna do kosztów finansowych
Wzór wraz z interpretacją wskaźnika w dokumencie Word. Analiza wskaźnikowa nie może być wykonana przy użyciu jednego wskaźnika. W celu prawidłowej oceny kondycji ...
PIT-38
Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w 2006 roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu: 1) odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - ...
Prośba o przedłużenie terminu dostawy
Prośba o przedłużenie terminu dostawy. Dokument Word do edycji. Pismo informujące o niemożliwości wywiązania się z terminów realizacji zamówienia z wymienionych ...
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony ...
Agent Reklamowy - Karta Stanowiskowa
Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta reklamowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi ...
Analityk Pracy - Karta stanowiskowa
Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Analityka Pracy. Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za: - określanie standardów realizacji zadań ...
List motywacyjny dla analityka finansowego w języku polskim
List motywacyjny dla analityka finansowego w języku polskim. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...