Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Deklaracje podatkowe VAT, PIT

Dokumenty do Urzędu Skarbowego. VAT, PIT, CIT. Urząd skarbowy deklaracje na twój adres e-mail.

VAT-7 Deklaracja Deklaracja dla podatku od towarów i usług Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna deklaracja VAT-7. Dzięki takiemu zapisowi dokumentu, możemy go z łatwością edytować - w zależności od osoby pobierającej dany plik. Zapis przy pomocy aplikacji MS Office sprawia, iż wersja ta jest w pełni edytowalna.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
vat -7 deklaracja, urząd skarbowy deklaracje, podatek od towarów i usług,
deklaracja,
urzad skarbowy, vaty deklaracje,
podatek pośredni,
wat deklaracja,
vat-7 deklaracja, dokumenty do pobrania,
podatek vat,
vat- 7 deklaracja, podatki pośrednie,
vat - 7 deklaracja, vat 7,

VAT-7K eklaracja dla podatku od towarów i usług Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna deklaracja VAT-7K. Dzięki takiemu zapisowi dokumentu, możemy go z łatwością edytować - w zależności od osoby pobierającej dany plik. Zapis przy pomocy aplikacji MS Office sprawia, iż wersja ta jest w pełni edytowalna.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urzad skarbowy,
dokumenty online do pobrania, podatek od towarów i usług,
vat -7k deklaracja, vat - 7k deklaracja,
podatek vat, formularz online,
dokumenty do pobrania,
formularz do pobrania, podatki pośrednie,
vat 7 k deklaracja, vat- 7k deklaracja, dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy deklaracje,
wat deklaracja,

PIT-36

›› Pobierz teraz

Formularz PIT-36 :
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu(poniesionj straty) podatnika którego dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), a nie są ujęte w PIT-37.
Załączniki do PIT-36 obowiązkowe do złożenia w zależności od żródeł dochodu podatnika :
- PIT/B. Informacja o wysokości dochodów z pozarolniczej działalnośi gospodarczej;
- PIT/D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym;
- PIT/2K. Ulga na odsteki - "Oświadczenie o wysokości wydatków związanych i inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych";
- PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu(przychodu) i od podatku.

Formularz PIT-36 obowiązani są złożyć podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
1) prowadzili: − pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, − działy specjalne produkcji rolnej, 2) uzyskali przychody: − z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, − od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, − ze źródeł przychodów położonych za granicą, − z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek, 3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy), 4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy, 5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną), 7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych, 8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków. Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Pobierając formularz otrzymasz broszurę informacyjną do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)w 2006 roku(ważna nadal w 2007 roku).
Uwaga : podatnik oprócz złożenia PIT-36 może być zobowiazany również do złożenia deklaracji rocznej PIT-28 i PIT-38 w zależności od sytuacji.

Druk do pobrania i wydrukowania.

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy
, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT 36, pit - 36, oświadczenie,
formularz online, pit-36,
deklaracja,
oswiadczenie, wypowiedz, pit -36, pit- 36, wypowiedź,

PIT-37

›› Pobierz teraz

PIT-37.
Dochody podatnika z tytułu :
A> - umowy o pracę, - umowy o dzieło i umowy o zlecenia,
B> - wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem lub z dzieckiem.
C> - odliczenia ulg w tym ULGI PRORODZINNEJ.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Podatników/pracowników/, którzy przed 10 stycznia 2008 r. złożyli oświadczenie na druku PIT-12 rozlicza płatnik :
- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, − emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), − świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, − dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, − zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, − stypendiów, − przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), − przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, − świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, − należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, − należności z umowy aktywizacyjnej,

Podatnicy którzy rozliczają się sami - w zależności od rodzaju dochodów mogą być zobowiązani do złożenia nawet TRZECH ZEZNAŃ PODATKOWYCH !!!
Zaleca się staranie rozważyć jaki formularz jest odpowiedni w każdym indywidualnym przypadku oraz dobrać załączniki związane z przysługującymi ulgami i odliczeniami.
Termin złożenia zeznania podatkowego mija 28 kwietnia 2008 roku dla podatników rozliczających się : PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.
10 stycznia 2008 roku jest ostatecznym terminem składania PIT-16A oraz PIT-28.
Druk do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit -37, Podatek dochodowy od osób fizycznych, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pit- 37, PIT 37,
formularz do pobrania, deklaracja, wypowiedz, pit - 37,
oświadczenie,
formularz online,
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania, wypowiedź,

PIT-38

›› Pobierz teraz

PIT-38. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym posiadacza akcji i obligacji.
Składają podatnicy którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
1) odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, - udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
Druk do pobrania i wydrukowania.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
wypowiedz, wypowiedź,
oświadczenie, deklaracja, pit -38,
pit- 38,
PIT 38, pit-38,
formularz online, dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania, Podatek dochodowy od osób fizycznych,
pit - 38, dokumenty online do pobrania,

PIT-4 Deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu:

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna deklaracja PIT-4 za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. Dzięki takiemu zapisowi dokumentu, możemy go z łatwością edytować - w zależności od osoby pobierającej dany plik. Zapis przy pomocy aplikacji MS Office sprawia, iż wersja ta jest w pełni edytowalna.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
deklaracja, Podatek dochodowy od osób fizycznych,
wypowiedź, dokumenty online do pobrania, wypowiedz, dokumenty do pobrania, formularz do pobrania, pit -4, pit- 4,
pit - 4,
oświadczenie, formularz online, PIT 4, pit-4,

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna deklaracja PCC-1. Dzięki takiemu zapisowi dokumentu, możemy go z łatwością edytować - w zależności od osoby pobierającej dany plik. Zapis przy pomocy aplikacji MS Office sprawia, iż wersja ta jest w pełni edytowalna.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz online,
dokumenty do pobrania,
czynnosci cywilnoprawne, dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania, PCC-1 - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r., dokumenty online do pobrania, podatek od czynności cywilnoprawnych,
oswiadczenie, pcc-1 - wzor obowiazujacy od 16 sierpnia 2006 r.,
oświadczenie, podatki, podatek,

Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna deklaracja PCC-1/A. Dzięki takiemu zapisowi dokumentu, możemy go z łatwością edytować - w zależności od osoby pobierającej dany plik. Zapis przy pomocy aplikacji MS Office sprawia, iż wersja ta jest w pełni edytowalna

Należy pamiętać, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania Regulaminy Pracy
, Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego. Jeżeli nadal nie posiadasz takiej dokumentacji zawsze możesz je pobrać z naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek od czynności cywilnoprawnych,
czynnosci cywilnoprawne, pcc-1/a - wzor obowiazujacy od 16 sierpnia 2006 r., oświadczenie,
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania, PCC-1/A - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r., formularz online,

PIT-5 Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

›› Pobierz teraz

Jeżeli z określonych przyczyn deklarujemy zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy, to wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, który się tutaj znajduje. Wzór dokumentu jest w postaci elektronicznej co sprawia, iż dokument jest w pełni edytowalny - w zależności od potrzeb.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
deklaracja,
PIT 5,
formularz do pobrania,
formularz online,
pit - 5,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
dokumenty do pobrania, pit- 5, wypowiedz,
pit -5,
oswiadczenie, wypowiedź,

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

›› Pobierz teraz

PIT-2.
Oświadczenie pracownika, składane pracodawcy/płatnikowi miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Pracownik jako podatnik wskazuje Urzędowi Skarbowemu: kto jako płatnik/pracodawca odpowiedzialny jest za naliczenie i opłacenie comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od jego wynagrodzeń(dochodów).
Druk do pobrania i wydrukowania.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania, pit-2,
formularz do pobrania, wypowiedź, PIT 2,
formularz online, pit -2,
dokumenty online do pobrania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, pit - 2,
pit- 2,
wypowiedz,
deklaracja, dokumenty do pobrania,

PIT 2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

›› Pobierz teraz

PIT-2A
Oświadczenie osoby otrzymującej:
- stypendium,
- rentę lub emeryturę z zagranicy,
- tymczasowo aresztowanej lub skazanej otrzymującej należność za pracę,
- osoby otrzymującej świadczenie integracyjne,
składane płatnikowi dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Druk do pobrania i wydrukowania.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit-2a, formularz online,
pit- 2a,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania, oświadczenie, pit -2a, Podatek dochodowy od osób fizycznych,
wypowiedz, pit - 2a, wypowiedź, PIT 2a,

PIT 2 C Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt.

›› Pobierz teraz

Jeżeli otrzymujemy stypendium z określonych powodów to pamiętajmy o posiadaniu oświadczenia, w którym będą widniały wszelkie dane na ten temat. Dokument jaki się tutaj znajduje jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu możemy go bez większych problemów edytować w zależności od własnych potrzeb.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania, oswiadczenie,
oświadczenie,
pit - 2c, wypowiedz,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, dokumenty online do pobrania, pit-2c,
dokumenty do pobrania, PIT 2c,
formularz online, pit- 2c, deklaracja, wypowiedź,

PIT 3 Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie PIT-3 składane organowi rentowemu przez osoby otrzymujące zasiłki pieniężne z tytułu ubezp. społecznego.Cel : obliczenie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokument gotowy do użycia, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,
pit - 3, formularz online, dokumenty do pobrania,
formularz do pobrania,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
oświadczenie, pit- 3, deklaracja,
pit-3,
pit -3,
PIT 3, wypowiedz,
wypowiedź,

PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

›› Pobierz teraz

Deklaracja roczna PIT-R4 dotycząca pobranych zaliczek na podatek dochodowy . Składa płatnik/pracodawca podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu można go z łatwością edytować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wypowiedz,
pit-r4, oświadczenie, deklaracja, pit - r4,
dokumenty do pobrania, wypowiedź,
formularz online,
PIT r4,
pit -r4,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
pit- r4, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,

PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

›› Pobierz teraz

PIT-6 Deklaracja do określenia wymiaru zaliczek z tytułu podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Druk do pobrania i wydrukowania.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, oświadczenie,
pit -6, pit-6, wypowiedź,
oswiadczenie,
dokumenty do pobrania, pit- 6, deklaracja, formularz do pobrania, pit - 6,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, wypowiedz, PIT 6,

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

›› Pobierz teraz

PIT 11 Informacja dotycząca dochodów oraz pobranych zaliczkach. Dzięki takiemu zapisowi dokumentu, możemy go z łatwością edytować - w zależności od osoby pobierającej dany plik. Zapis przy pomocy aplikacji MS Office sprawia, iż wersja ta jest w pełni edytowalna.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
PIT 11, pit- 11, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
formularz online,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
pit-11, dokumenty online do pobrania, oświadczenie, formularz do pobrania, wypowiedź,
pit - 11,
deklaracja,
wypowiedz, pit -11,

PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym

›› Pobierz teraz

PIT 23. Deklaracja o dochodach osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dokument jest w postaci elektronicznej i można go w każdej chwili edytować.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit -23,
oświadczenie, wypowiedz, deklaracja,
oswiadczenie, pit - 23,
PIT 23, pit-23, dokumenty online do pobrania,
pit- 23,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, wypowiedź, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, formularz online,

PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

›› Pobierz teraz

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych.
Druk do pobrania i wydrukowania. Dokument w wersji elektronicznej.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Podatek dochodowy od osób fizycznych, pit -r,
pit - r,
deklaracja, wypowiedź, dokumenty online do pobrania, pit-r,
oświadczenie, wypowiedz, oswiadczenie, pit- r, dokumenty do pobrania, formularz online, dokumenty online do pobrania, PIT r,

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania

›› Pobierz teraz

IFT 1 / IFT 1R.

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania. Dokument w wersji elektronicznej, dzięki czemu jego edycja jest w pełni możliwa. Dokument jest gotowy do pobrania.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ift 1 / ift 1r, osoba fizyczna, formularz do pobrania,
formularz online, wyskość dochodu,
zamieszkanie, wysokość przychodu, miejsce zamieszkania,

Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

›› Pobierz teraz

Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub pozostanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania IFT 3 / IFT 3R. [Informatnio on revenue (income) derived by non-resident beneficial owner or infermediary agent].
Druk do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, wysokość przychodu,
zamieszkanie, formularz do pobrania, miejsce zamieszkania, ift 3 / ift 3r,
wyskość dochodu,
osoba fizyczna, dokumenty online do pobrania, formularz online,

Informacja o wysokości wypłaconego stypendium

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna deklaracja PIT 8S. Dzięki takiemu zapisowi dokumentu, możemy go z łatwością edytować - w zależności od osoby pobierającej dany plik. Zapis przy pomocy aplikacji MS Office sprawia, iż wersja ta jest w pełni edytowalna.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pit - 8s, formularz online, deklaracja,
wypowiedź,
dokumenty online do pobrania,
pit-8s,
oswiadczenie, oświadczenie,
PIT 8s,
pit -8s, wypowiedz, pit- 8s,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, formularz do pobrania,

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy PIT 12. Dokument ten dotyczy podatnika. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu jest możliwa jego pełna edycja , a sam zakup możliwy niemalże od ręki.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, dokumenty online do pobrania, oswiadczenie,
deklaracja,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, dokumenty do pobrania, pit-12,
formularz online, pit- 12, PIT 12,
pit -12, wypowiedź,
dokumenty online do pobrania, wypowiedz,
formularz do pobrania,

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6AR. Dokument w wersji elektronicznej, gotowy do wydruku.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedź,
podatki, dokumenty online do pobrania, CIT 6aR,
dokumenty online do pobrania,
cit-6ar,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
dokumenty do pobrania, cit- 6ar,
deklaracja, cit - 6ar, formularz online, podatek dochodowy,
cit -6ar,
formularz do pobrania,

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT 6R. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest możliwa jego pełna edycja w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do natychmiastowego zastosowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cit -6r, formularz online, cit- 6r,
formularz do pobrania,
cit - 6r,
cit-6r, podatki,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
wypowiedź,
deklaracja,
CIT 6R, podatek dochodowy,

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest możliwa jego pełna edycja w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do natychmiastowego zastosowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cit -7,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
wypowiedź,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
deklaracja,
cit- 7,
cit - 7, cit-7,
CIT 7, formularz do pobrania,
podatki,
podatek dochodowy,
formularz online,

Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dokument jest w postaci elektronicznej, dzięki czemu jest możliwa jego pełna edycja w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do natychmiastowego zastosowania.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek dochodowy,
cit - 8, cit-8,
podatki,
dokumenty online do pobrania, deklaracja, formularz do pobrania, formularz online,
wypowiedź, dokumenty do pobrania,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
CIT 8,
cit -8, dokumenty online do pobrania, cit- 8,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

›› Pobierz teraz

CIT 8A. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Druk do pobrania i wydrukowania.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
CIT 8a, cit - 8a,
dokumenty do pobrania, Podatek dochodowy od osób prawnych, cit -8a, dokumenty online do pobrania,
podatek dochodowy,
deklaracja, cit- 8a, podatki, formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania, formularz online, wypowiedź, cit-8a,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

›› Pobierz teraz

CIT 8B.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

Druk do pobrania i wydrukowania.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja, dokumenty online do pobrania, cit-8b, cit- 8b, cit - 8b,
dokumenty online do pobrania,
formularz online, CIT 8b, dokumenty do pobrania,
formularz do pobrania, Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy, cit -8b, podatki,
wypowiedź,

Informacja o odliczanych od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

›› Pobierz teraz

CIT -80. Załącznik do CIT- 8.
Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

Druk do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedź, formularz online, Podatek dochodowy od osób prawnych, dokumenty online do pobrania, podatki, cit -80,
dokumenty online do pobrania, CIT 80, formularz do pobrania,
dokumenty do pobrania, cit - 80,
podatek dochodowy,
cit- 80,
cit-80, deklaracja,

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

›› Pobierz teraz

CIT 9R.Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców. Dokument gotowy do wydruku i natychmiastowego zastosowania.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania,
cit - 9r, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
formularz online, wypowiedź, CIT 9R, podatki,
podatek dochodowy,
cit-9r,
cit- 9r, deklaracja,
Podatek dochodowy od osób prawnych, dokumenty online do pobrania, cit -9r,

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu

›› Pobierz teraz

CIT 11R.
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele

Druk do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cit - 11r, formularz online,
CIT 11r,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, podatki, dokumenty do pobrania,
cit- 11r, podatek dochodowy,
cit-11r,
Podatek dochodowy od osób prawnych, cit -11r, formularz do pobrania, wypowiedź,
deklaracja,

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach

›› Pobierz teraz

CIT D.

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach. Dokument jest w wersji elektronicznej, dzięki czemu jego pobór, wydruk czy wypełnienie nie powinno żadnej osobie sprawić chociażby najmniejszego kłopotu. Dokument jest gotowy do pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cit - d, cit- d,
formularz online, CIT d,
Podatek dochodowy od osób prawnych, dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania, podatki,
cit-d, dokumenty online do pobrania,
deklaracja,
dokumenty do pobrania, wypowiedź,
cit -d,
podatek dochodowy,

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

›› Pobierz teraz

IFT-2/IFT-2R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (Income) Derived be legal persons having no seat or board of mangament on the territory of the republic of poland.
Druk do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
IFT-2/IFT-2R, zamieszkanie, formularz do pobrania, miejsce zamieszkania, wysokość przychodu, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
formularz online,
osoba fizyczna, dokumenty online do pobrania, wyskość dochodu,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętym przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku WZP 1K. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, iż jest on w pełni edytowalny w zależności od własnych potrzeb. Druk do pobrania i wydrukowania.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie,
wzp- 1k,
WZP 1k,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dochód,
zysk, wysokośc, dokumenty online do pobrania,
deklaracja,
wypowiedź,
zysku,
wzp - 1k, wysokość zysku, wypowiedz,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

›› Pobierz teraz

WZP 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku. Dzięki zapisie przy pomocy aplikacji MS Office, edycja tego dokumentu jest w pełni możliwa. Wzór deklaracji jest gotowy do natychmiastowego użycia.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzp- 1m, dochód,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wypowiedź, wysokość zysku,
wzp-1m,
wypowiedz,
oswiadczenie,
wzp - 1m, wzp -1m, wysokośc,
WZP 1m,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku

›› Pobierz teraz

WZP 1R. Deklaracja roczna o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe oraz o wypłatach zysku. Druk do wydrukowania.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wysokość zysku,
wypowiedz,
wzp -1r,
zysku, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, wysokośc, dokumenty do pobrania,
wzp - 1r,
wzp- 1r,
oświadczenie, wzp-1r,
wypowiedź, deklaracja,
zysk,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku zwana w skrócie WZS 1K. Dokument jaki się tutaj znajduje jest w postaci elektronicznej i dzięki temu zapisowi jest możliwa jego pełna edycja, a sam zakupi niemalże natychmiastowy. Dokument jest gotowy do pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wzp - 1k,
wysokość zysku,
dokumenty online do pobrania,
wzp- 1k,
dochód, deklaracja,
wysokośc, zysk,
wypowiedź,
WZP 1k, wypowiedz, oświadczenie, oswiadczenie, dokumenty do pobrania,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

›› Pobierz teraz

WZS 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku. Dokument zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, iż jest w pełni edytowalny, w zależności od własnych potrzeb.

Jeżeli prowadzić dużą działalność gospodarczą lub prężnie rozwijającą się firmą pamiętaj, że zawsze warto zaopatrzyć się w infolinię , która bez cienia wątpliwości zwiększy prestiż spółki i spowoduje, że będziemy więcej wiedzieli o naszym potencjalnym kliencie, czego od nas oczekuje i czego może wymagać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, deklaracja, wypowiedz, wzp -1r,
wypowiedź,
wysokośc,
wysokość zysku, wzp- 1r,
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,
zysk,
zysku,
formularz online,
oświadczenie, oswiadczenie,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

›› Pobierz teraz

WZS 1M. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku. Dokument jest w postaci elektronicznej, a jego zapis przy pomocy aplikacji MS Office sprawia, iż dokument ten jest w pełni edytowalny.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i ciągle myślisz o usprawnieniu pracy w firmie, gdyż zdajesz sobie sprawy, że szybka reakcja i dobrze podjęte decyzje często świadczą o sukcesie, zacznij od usprawnienia pracy poprzez zamówienie możliwości fax online. Jak to działa? Klient wysyła do Ciebie fax, a Ty otrzymujesz go na e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz spędzać czasu nad stertą papierów, przechowywać jedynie te faksy, które uznasz za ważne, a dzięki wersji elektronicznej masz do nich dostęp niezależnie od tego gdzie w danej chwili się znajdujesz. Co więcej, nie musisz trzymać specjalnie jednej linii dla odbierania faksów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis faxinfo.pl, na którym z pewnością znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań jakie być może chciałbyś zadać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzp- 1m, wzp -1m, wysokość zysku, dokumenty online do pobrania,
wzp - 1m,
formularz do pobrania,
dokumenty do pobrania,
oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, dochód,
wypowiedz, zysk,
WZP 1m,
deklaracja, wypowiedź,

VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług.

›› Pobierz teraz

Jeżeli prowadzimy pewną działalność gospodarczą to musimy pamiętać od płaceniu podatków w Urzędzie Skarbowym. Nie dokonując regularnych spłat możemy liczyć się z konsekwencjami prawnymi, które często nie należą do najprzyjemniejszych. Dokument jaki się tutaj znajduje jest w wersji elektronicznej - deklaracja gotowa do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki pośrednie,
dokumenty online do pobrania, vat, dokumenty do pobrania, podatek pośredni, dokumenty online do pobrania,
vat -7, vat- 7, vaty,
urzad skarbowy,
vat-7, vat, wat, formularz online,
podatek od towarów i usług,

VAT 7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

›› Pobierz teraz

Jeżeli prowadzimy pewną działalność gospodarczą to musimy pamiętać od płaceniu podatków w Urzędzie Skarbowym. Nie dokonując regularnych spłat możemy liczyć się z konsekwencjami prawnymi, które często nie należą do najprzyjemniejszych. Dokument jaki się tutaj znajduje jest w wersji elektronicznej - deklaracja gotowa do użycia VAT 7K.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
vat - 7k,
urzad skarbowy, podatek vat,
vat 7 k, vat- 7k,
vat-7k,
formularz online,
dokumenty online do pobrania,
podatki pośrednie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
vaty, urząd skarbowy druki, formularz do pobrania,
podatek pośredni,

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym. Dokument jest w wersji elektronicznej, co sprawia, iż jest on w pełni edytowalny - wzór dokumentu jest gotowy do użycia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na nasz serwis www.eforex.pl

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy deklaracje,
vat - Z/ AKC Z deklaracja, podatek od towarów i usług,
vaty deklaracje,
vat Z/ AKC Zdeklaracja,
vat- Z/ AKC Z deklaracja,
vat -Z/ AKC Z deklaracja,
podatki pośrednie,
podatek pośredni,
podatek vat, vat- Z/ AKC Z deklaracja, wat deklaracja, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

POG-1A Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemny

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy deklaracji na podatek od gier POG-1A.Formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych. Dokument jest w wersji elektronicznej, co sprawia, iż możemy go natychmiast kupić i wykorzystać. Dokument jest gotowy do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek od gier,
dokumenty online do pobrania,
pog -1a,
formularz online,
pog 1a,
podatek od gier losowych,
dokumenty do pobrania, pog- 1a,
podatek od loterii,
dokumenty online do pobrania, podatek za gry, podatek dla kasyn, formularz do pobrania, deklaracja podatkowa, pog 1 a,

POG-1B Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

›› Pobierz teraz

Dokument ten to elektroniczna wersja deklaracji na podatek od gier POG-1B. Formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy odwiedzenie naszego serwisu www.eforex.pl.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pog1b,
pog 1 b,
deklaracja na podatek od gier, podatek od gier, dokumenty do pobrania,
deklaracja podatkowa,
pog - 1b,
dokumenty online do pobrania,
pog-1b,
pog 1b,
pog,
podatek od bingo, dokumenty online do pobrania,

POG-1C Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór deklaracji na podatek od gier, formularz ten jest przeznaczony dla podmiotów urządzających gry liczbowe. Pamiętajmy, że pozwolenie na wprowadzenie maszyn do gier liczbowych również jest opodatkowane i każdy sposób uniknięcia płacenia może spotkać się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dokument jest gotowy do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, pog 1 c,
pog 1c,
podatki z grami liczbowymi, pog, pog- 1c, dokumenty online do pobrania,
pog - 1c, podatek od gier liczbowych, gry liczbowe i podatek,
dokumenty do pobrania, podatek europejski,
formularz do pobrania, pog -1c, pog- 1 c,

POG-2 Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe).

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy deklaracji dla osoby urządzającej gry bingo fantowe. Jest to elektroniczna wersja dokumentu, co sprawia, iż w każdej chwili możemy go kupić, wydrukować lub zachować na komputerze do momentu kiedy się najbardziej przyda.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pog 2, gry fantowe, dokumenty do pobrania,
formularz online,
formularz do pobrania, podatek od bingo,
pog-2,
pog- 2,
pog -2,
dokumenty online do pobrania,
de,
dokumenty online do pobrania,
pog2,

POG-2A Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemny

›› Pobierz teraz

POG-2A. Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych. Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu możemy go natychmiast pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek przy własnej działalności w zakresie gier losowych, formularz do pobrania,
pog 2 a, podatek od wlasnej dzialalnosci w zakresie gier losowych,
pog 2a,
pog- 2a, pog-2a,
pog - 2 a, pog -2a,
gry losowe i podatek,
podatek od gier liczbowych, formularz online,

POG-2B Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

›› Pobierz teraz

Dokument ten to deklaracja na podatek od gier, formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne. Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, iż można go w każdej chwili pobrać i wydrukować. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasz serwis www.eforex.pl Dokument jest gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja gry, pog -2b, gry,
pog- 2 b,
pog 2 b, pog - 2b,
dokumenty online do pobrania,
pog 2b,
formularz do pobrania, podatek,
pog- 2b,
gry podatek, dokumenty online do pobrania,
pog-2b,
pog -2 b,

POG-2C Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje dotyczy podmiotów urządzających gry liczbowe. Jest to wzór deklaracji gotowy do natychmiastowego użycia. Wzór informacji jaki się tutaj znajduje jest gotowy do natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pog 2 c,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
gry, formularz online, deklaracja gry, pog 2c,
podatek,
podatek od gier,
formularz do pobrania,
pog -2 c,
dokumenty online do pobrania,
pog - 2c, pog- 2 c, pog- 2c,

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji DT-1 i DT-1/A jest wersji elektronicznej co sprawia, iż dokument można bardzo szybko zakupić i wydrukować. Co więcej, dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasz serwis www.eforex.pl

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, formularz online,
dt- 1,
dt -1,
podatek od środków transportowych, dt 1a, formularz do pobrania, dt - 1, dt-1/a,
dt 1, dt-1,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór deklaracji dotyczący wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Jest to wersja elektroniczna, co sprawia, iż dokument można w każdej chwili wydrukować i niemalże natychmiast zastosować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
deklaracja o pobranym podatku,
wzór styczeń 2007,
sd - 2, sd- 2,
sd 2, styczen 2007 podatki, sd-2, deklaracja o wplaconym podatku, sd -2,
dokumenty do pobrania, formularz online, wysokosci pobranego i wplaconego podatku, dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania,

SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu możliwa jest jego pełna edycja. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory 2007,
sd - 3, podatki 2007, podatek od nabycia rzeczy,
dokumenty online do pobrania,
sd -3,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, formularz online, wzór styczeń 2007,
sd- 3, podatek od nabycia praw majatkowych,
styczen 2007 podatki, sd 3, podatek od nabycia praw majątkowych,

SD-3/A Informacja o pozostałych podatnikach.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych przez pozostałych podatników SD-3. Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej dzięki czemu możliwa jest jego pełna edycja. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia, wystarczy go jedynie wydrukować. Jest to wzór, który obowiązuje od 2007 roku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wzory 2007,
wzór styczeń 2007, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, sd- 3/a, informacja o pozostałych podatnikach,
formularz online,
sd 3a,
sd-3a, formularz do pobrania,
podatki 2007,
SD-3/A,
styczen 2007 podatki,

SD-Z1 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu jaki się tutaj znajduje dotyczy zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z1. Jest to wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dzięki elektronicznej wersji dokumentu, możemy go w każdej chwili pobrać, wydrukować lub zachować na własnym komputerze i zastosować kiedy tylko mamy na to ochotę.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
sd z1,
prawa majatkowe i podatek, sd- z1, podatek od nabycia rzeczy,
formularz online, sd- z 1, sd z 1,
sd -z 1, styczen 2007 podatki,
wzór styczeń 2007, nabycie rzeczy, dokumenty online do pobrania, podatki 2007,

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika.

›› Pobierz teraz

Jeżeli jeszcze nie jesteś zaopatrzony w odpowiednie wnioski i dokumenty związane z Urzędem Skarbowym, to skoro jesteś na tej stronie warto tego dokonać. Dokument jaki się tutaj znajduje to deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika PCC-2 jest to wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument jest gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika,
dokumenty online do pobrania, pcc-2,
pcc 2,
pcc - 2, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, formularz online,
pcc- 2,
formularz do pobrania,
pobrany i wpłacony podatek,
pcc -2,

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to elektroniczna wersja deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3, jest to wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dzięki takiemu zapisie dokumentu mamy możliwość edycji dokumentu. Wzór wystarczy pobrać, wydrukować i zastosować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek od czynnosci cywilno-prawnych, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, formularz online,
pcc - 3, podatek od czynności cywilno-prawnych, pcc- 3, pcc 3,
dokumenty do pobrania,
pcc-3,
dokumenty online do pobrania,
pcc -3, dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania, podatek od czynności cywilnoprawnych,

Informacja o pozostałych podatnikach.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to elektroniczna wersja deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3/A, jest to wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dzięki takiemu zapisie dokumentu mamy możliwość edycji dokumentu. Wzór wystarczy pobrać, wydrukować i zastosować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania, pcc 3/a,
pcc-3/a, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, formularz online, dokumenty online do pobrania,
informacja o pozostalych podatnikach, pcc 3a, informacja o pozostałych podatnikach,
pcc-3a,

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór deklaracji DT-1 , DT-1/A, czyli oświadczenia dotyczącego podatków od środków transportu. Tego typu dokument obowiązuje od 2007 roku. Elektroniczna wersja dokumentu sprawia, iż dokoment jest w pełni edytowalny w zależności od własnych potrzeb. Wersja gotowa do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, formularz online,
dt- 1,
dt - 1,
podatek od środków transportowych, dt 1a,
dt 1, dokumenty do pobrania,
dt -1, dt-1/a, dt-1, formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji).

›› Pobierz teraz

Dokument znajdujący się tutaj to zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych w wersji elektronicznej. Dokument jest gotowy do natychmiastowego zastosowania. Wzór można również przechowywać na komputerze i użyć tylko kiedy jest to wymagane.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz online,
siedziba dla celów podatkowych,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
cfr 1 formularz, cfr 1, cfr-1, cfr 1,
formularz do pobrania,
druk cfr 1,
certyfikat rezydencji, cfr-1, dokumenty online do pobrania, cfr -1,
formularz cfr 1,

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy).

›› Pobierz teraz

Dokument znajdujący się tutaj to zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych CFR-2 w wersji elektronicznej. Tego typu dokument jest przygotowany dla osób fizycznych osiągających pewne dochody z których musi się rozliczyć. Dokument jest gotowy do natychmiastowego zastosowania. Wzór można również przechowywać na komputerze i użyć tylko kiedy jest to wymagane.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaświadczenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, druk cfr 2,
cfr 2,
dokumenty online do pobrania, druk cfr2,
dochody z oszczędności, cfr -2, cfr-2,
cfr- 2,
zaświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej osiągającej przychody, cfr - 2,
cfr-2,
formularz online,
formularz cfr 2 cfr 2,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT - 2K..
Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, iż jest możliwa jego pełna edycja. Co więcej, dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie wydrukować i wypełnić.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
PIT-2k,
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
formularz online,

PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór zaświadczenia dotyczącego odliczenia wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym PIT/D. Dokument jest w wersji elektronicznej, co umożliwia jego szybki zakup. Dokument jest gotowy do użycia - wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
PIT/Dformularz online, dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.

›› Pobierz teraz

PIT/O.Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku. Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu możemy do od razu wydrukować, pobrać lub przechowywać na komputerze i użyć jedynie w tedy kiedy tego na prawdę potrzebujemy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, formularz online, formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania,

VZM - 1 Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r.

›› Pobierz teraz

Wzór wniosku do Urzędu Skarbowego o zwrot niektórych wydatków związanych z budowy. mieszkaniowym VZM - 1.
Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu można go łatwo edytować. Dokument jest gotowy do natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, formularz online,
dokumenty do pobrania,

VZM - 1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

›› Pobierz teraz

VZM - 1/A
Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków - nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.
Druk do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
formularz online, dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

›› Pobierz teraz

VZM - 1/B
Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków - odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.
Druk do pobrania i wydrukowania. Dokument w wersji elektronicznej gotowy jest do natychmiastowego użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Deklaracja na podatek rolny

›› Pobierz teraz

DR-1 Deklaracja na podatek rolny. Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje podatkowe VAT, PIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja na podatek rolny,
deklaracja podatkowa,
formularz online, deklaracja na podatek dochodowy, deklaracja na podatek rolny,
pit deklaracja,
podatek rozliczenie,
dokumenty online do pobrania, podatek leśny, DR-1,
formularz do pobrania, dokumenty do pobrania, podatek od osób fizycznych,
Dr 1,
deklaracja,