Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Regulamin usługi SMS

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Grupę FOREX z siedzibą w Mielcu ul. Warneńczyka 7/53 zwana dalej FOREX.


§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

a. Serwis - serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.

b. Dokument - wzór dokumentu, przykładowe dokumenty z zakresu prawa pracy oraz inne wzory dokumentów.

c. SMS oznacza usługę "Short Message Service" świadczoną w standardzie GSM.

d. SMS Premium - oznacza SMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS Premium operatorów GSM.

e. Usługa - odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.

f. Uzytkownik - abonent sieci Plus, Era, Orange, Era Tak Tak, Heyah, Orange Go, POP, Simplus lub Sami Swoi.


§3

Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy oraz adres e-mail na który zostanie przesłany wybrany dokument. Forex nie prowadzi sprzedaży wzorów dokumentów, opłata jest pobierana za wykorzystanie transferu serwera (wysyłka e-mail) i prace administracyjne nad serwisem który udostępnia bazę dokumentów.


§4

Przed dokonaniem zamówienia Uzytkownik powinien upewnić się:

a. Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do odczytania kodu zwrotnego. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Uzytkownik nie będzie mógł odczytać kodu niezbędnego do pobrania dokumentu. Kod jest przesyłany jednym SMSem.

b. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości SMS. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Uzytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.


§5

Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS z kodem danego Produktu na numer SMS Premium. Numery SMS Premium dostępne w ramach Usługi to: 7168, 7268, 7368, 7668, 7968.


§6

Opłaty:

Użytkownik wysyłając w ramach Usługi SMS Premium ponosi opłaty zgodne z cennikiem swojego operatora telefonicznego.

Opłata jest pobierana za usługę udostępnienia dokumentu (wysłania go pod wskazany adres e-mail), czyli zużycie transferu i administrację serwisu.


§7

Korzystanie z Usługi:

a. Uzytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS odpowiedniej treści.

b. Treść SMS służącą zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących dokument.

c. W odpowiedzi na wysłanego SMS z zamówieniem, Uzytkownik otrzymuje wiadomość SMS z kodem który należy wprowadzić na stronie z zamawianym dokumentem.

d. Forex nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 3 godzin od wysłania SMS'a.

f. Forex nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.

g. Forex nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium.

h. Forex nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu.


§8

Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Forex, darmowych Produktów Forex jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Forex. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS oraz wysyłanych na adres e-mail podany przy zamawianiu produktu. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle z formularza dostępnego pod adresem wzorypodan.pl/reklamacja.html informacje wpisując w treści słowa "brak zgody" oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody oraz adres e-mailowy.


§9

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub e-maila z zamówionym produktem, prosimy o złożenie reklamacji pod adresem wzorypodan.pl/reklamacja.html.


 


§10

Po pierwszej nieudanej próbie pobrania dokumentu prosimy o niedokonywanie dalszych prób. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Forex nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane pobranie dokumentu.


§11

Forex nie ponosi odpowiedzialności za treść i stosowanie dokumentu. Użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi wzorami dokumentów.

Wzory dokumentów, są udostępniane jedynie jako materiały pomocnicze. Prawidłowe wykorzystanie wzorów dokumentów dla celów indywidualnego użytku powinno polegać na:

1. odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu bazy danych przez osobę korzystającą z bazy danych do jej indywidualnych potrzeb oraz charakteru i indywidualnych okoliczności i warunków danej czynności jaką zamierza wykonać, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku zamierzonej czynności

2. merytorycznym i formalnym sprawdzeniu dokumentów i wszelkich wyliczeń i obliczeń opracowanych lub uzyskanych w wyniku przetworzenia lub użycia dokumentu przez profesjonalistę w danym zakresie, a w szczególności przez osobę uprawnioną do świadczenia pomocy prawnej i/lub uprawnionego specjalistę z dziedziny księgowości i/lub podatków

3. W związku z powyższym Forex nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia wzorów dokumentów. Nadto Forex nie udziela gwarancji osobom korzystającym z wzorów dokumentów co do możliwości prawidłowego indywidualnego wykorzystania lub użycia bez wykonania wyżej opisanych czynności dostosowawczych i sprawdzających.


§12

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.