Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd stanu cywilnego (skrót: USC) jest to jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy. Urząd ma za zadanie rejestracje takich zdarzeń jakimi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon.

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego.

Dokument Word do edycji.

Pismo z oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem Polski.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obywatelstwo polskie,
dokumenty do pobrania, Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
otrzymanie obywatelstwa polskiego,
oswiadczenie o przyjeciu obywatelstwa polskiego,
dokument online, dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
przyznanie obywatelstwa polskiego,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Dokument Word do edycji.

Wniosek do administratora danych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zbiór danych osobowych,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych os, dokument online,
wniosek o udostepnienie danych ze zbioru danych os,
dane osobowe,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,

Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego

›› Pobierz teraz

Dla Twojej wygody otrzymasz wniosek o wydanie dowodu osobistego w 2 wersjach :
1. - dokument word (do edycji),
2. - dokument pdf (tylko do wydrukowania).
Załącznik : stan prawny< zrobić z tekstu poniżej>
Jak uzyskać dowód osobisty? Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały-organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie. W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, składa wniosek w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe. Do wniosku załącza się: 1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomie ego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej; 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego; 3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński; 4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane; 5. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. Dowód osobisty odbiera się osobiście. Przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu. Na jaki czas wydaje się dowód osobisty? Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności. Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego? Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób: 1. ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku, 2. zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu, 3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych, 4. przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną, 5. małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu. Opłata ta może być pobrana przez organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego. Kiedy dowód osobisty podlega wymianie? Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument. Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie: 1. utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsula ej. 2. zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego. Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001? Według ustawy z dnia 12 września 2002r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 r. W ustawie tej wprowadzono także obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. następujących w terminach: 1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. – dowody osobiste wydane w latach 1962-1972, 2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – dowody osobiste wydane w latach 1973-1980, 3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – dowody osobiste wydane w latach 1981-1991, 4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. – dowody osobiste wydane w latach 1992-1995, 5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – dowody osobiste wydane w latach 1996-2000. Przy wymianie dowodów osobistych, zgodnie z przedstawionym wyżej harmonogramem wymiany, stosuje się tryb postępowania określony w sprawach wydawania tych dokumentów – na zasadach ogólnych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dowód osobisty,
dowod osobisty, wydawanie dowodu osobistego, dokumenty do pobrania,
Wniosek o dowód osobisty, dokument online,
Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu, wniosek o wydanie dowodu osobistego, dowod, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zmiana dowodu osobistego, dokument do pobrania,
wniosek na dowód osobisty,
dowód,

Zmiana imienia lub nazwiska

›› Pobierz teraz

Zmiana imienia lub nazwiska lub ustalenie ich pisowni. Dokument należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
imię, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, nazwisko,
dokument online, dokument online do pobrania,
Zmiana imienia lub nazwiska, dokument do pobrania,
zmiana nazwiska,
zmiana imienia,

Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akt urodzenia, dokumenty online do pobrania, wydanie aktów, dokumenty online do pobrania,
Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego, urząd stanu cywilnego,
dokument do pobrania, USC,
dokument online do pobrania,
dokument online,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
akt zgonu, dokumenty do pobrania, urzad stanu cywilnego,

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka oraz odebrania 3 odpisów skróconych aktów urodzenia przez osobę trzecią.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pełnomocnictwo do zgłoszenia narodzin, dokument do pobrania, odpis skrócony z aktu urodzenia, akt urodzenia, narodziny,
dokument online,

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu

›› Pobierz teraz

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu
Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu osoby z naszej rodziny oraz pobrania odpisów skróconych aktu zgonu przez osobę trzecią. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akt zgonu, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, śmierć,
smierc czlonka rodziny,
śmierć członka rodziny,
odpis z aktu zgonu, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokument online, dokument online do pobrania, smierc,
zgłoszenie śmierci,

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia/małżeństwa/zgonu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sprostowanie aktu małżeńskiego,
dokument online do pobrania, dokument online, sprostowanie aktu malzenskiego,
akt urodzenia,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
sprostowanie aktu urodzenia, akt zgonu,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania, sprostowanie aktu zgonu,

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
pobyt stały, dokument do pobrania o zmiane pobytu stałego,
dokumenty online do pobrania, dokument online, zgłoszenie pobytu stałego, wniosek o zgłoszenie pobytu stałego,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania, zmiana zameldowania,
dokumenty do pobrania,

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak się wymeldować,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie,
dokument online,
wymeldowanie,
wymeldowanie, dokument online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
dokument online,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek,
wnioseko zmianę numeru pesel, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL, wniosek o nadanie numeru pesel,
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online, pesel,
zmiane peslu,
pesel,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, urząd miasta,
dokumenty do pobrania,
wniosek o udostępnienie, wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokument online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online, rejestr,
rejestr mieszkańców, dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania,
wydanie zaświadczenia, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, meldunek, dokument do pobrania,
zameldowanie, dokument do pobrania, wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, dokument online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, meldunek,
dokument online, dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
zameldowanie,
dokument do pobrania, dokument online do pobrania,
wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

›› Pobierz teraz

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pobyt czasowy,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
zameldowanie,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokument online do pobrania,
zameldowanie na pobyt stały,
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
pobyt stały,
zameldowanie na pobyt czasowy,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
udostępnienie danych, dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
zbiór PESEL,
dokument online do pobrania, zbiór meldunkowy,
wydawanie utraconych dowodów osobistych,

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

›› Pobierz teraz

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
zbiór meldunkowy, zbiór PESEL, dokument online,
dokumenty online do pobrania,
wydawanie utraconych dowodów osobistych, dokument online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
udostępnienie danych, dokument do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

›› Pobierz teraz

Wniosek o otrzymanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 3 miesiące). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zawarcie małżeństwa,
dokument online,
dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
dokumenty do pobrania,
dokument online do pobrania,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

›› Pobierz teraz

Pismo o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o wydanie zaświadczenia, dokumenty online do pobrania,
ślub za granicą,
zdolnoiść prawana,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

›› Pobierz teraz

Wniosek o nadanie medali za pięćdziesiątą rocznice ślubu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
medale,
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, złote medale za rocznice ślubu, dokument do pobrania,
rocznica ślubu,
dokument online, dokument online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
50 rocznica ślubu, złote gody,

Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia

›› Pobierz teraz

Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia. Dokument sporządzony w formacie doc. Podanie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydanie odpisu, Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia,
akt urodzenia,
dokument do pobrania, odpis aktu urodzenia, podanie o odpis aktu urodzenia,
akt urodzenia,

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu

›› Pobierz teraz

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Podanie do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podanie o kat zgonu, do pobrania akt zgonu, akt zgonu do pobrania, Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu,
wniosek o akt zgonu, akt zgonu,
wniosek zgonu,

Wniosek o wpisanie do księgi małżeństw USC treści aktu małżeństwa zawartego za granicą

›› Pobierz teraz

Wniosek o wpisanie do księgi małżeństw USC treści aktu małżeństwa zawartego za granicą sporządzony jest w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek, dokument do pobrania, wnioski,
księgi małżeńskie, księgi małżeńskie USC, Wniosek o wpisanie do księgi małżeństw USC treści aktu małżeństwa zawartego za granicą,
wpisanie od ksiąg,

Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą

›› Pobierz teraz

Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wpisanie dziecka, wpisanie dziecka do aktu urodzenia, USC, Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą,
dokument do pobrania online,
dokument do pobrania,
wpisanie aktu do USC,

Wniosek o przyznanie karty Polaka

›› Pobierz teraz

Wniosek o przyznanie karty Polaka jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta Polaka zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Wniosek o przyznanie karty Polaka jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o przyznanie karty Polaka,
Wniosek,
karty,
wniosek karty polaka,
dokument do pobrania, o przyznanie, dokumenty do porania,
karta polaka,
Polaka,

Treść wniosku o administracyjną zmianę nazwiska dla dziecka

›› Pobierz teraz

Kiedy potrzebujesz zmienić nazwisko dziecka na nazwisko męża, który jest zarazem ojcem dziecka - nie myśl, że to taka prosta sprawa. Aby zmienić nazwisko musisz dokonać tego drogą administracyjną a do tego niezbędne będzie złożenie wniosku o zmianę nazwiska. O ile standardowo proste wypełnienie druku nie jest problemem o tyle treść wniosku o administracyjną zmianę nazwiska dla dziecka może stanowić problem. Po to jest ten dokument.

Treść wniosku zawiera przykładowe uzasadnienie wraz ze wskazaniem konkretnych aspektów zmiany. Należy pamiętać, że wniosek należy najlepiej wypełnić ręcznie, wskazując potrzeby zmiany nazwiska. Treść jest zapisana w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Cały dokument, który można uzyskać z Urzędu Miasta lub Gminy należy złożyć w jej siedzibie wraz ze wskazanymi załącznikami.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
administracja, zmiana nazwiska dziecka,
wniosek o zmianę nazwiska dziecka, treść zmiany nazwiska dziecka,
gmina,
zmiana nazwiska,
urząd miasta, urząd gminy,
dziecko,

Wniosek o wydanie odpisu urodzenia dziecka po zmianie nazwiska

›› Pobierz teraz

Wniosek o wydanie odpisu urodzenia dziecka po zmianie nazwiska przeznaczony jest dla rodziców, którzy zmieniali na drodze administracyjnej nazwisko dziecka i potrzebują odpisów z nowym nazwiskiem po uprawomocnieniu się decyzji o zmianie nazwiska.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji wniosku na własne potrzeby za pomocą aplikacji biurowej - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice. Istnieje możliwość wydrukowania wniosku oraz ręcznego wypełnienia.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - osobiście lub listownie wysyłając na adres Urzędu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Stanu Cywilnego

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urząd stanu cywilnego, odpis aktu,
akt urodzenia, usc,
wniosek o wydanie aktu urodzenia, akt narodzin, odpis aktu urodzenia,