Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Weksle

Z wekslami mamy do czynienia, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami oraz przy okazji zawierania wszelkich umów związanych z pracą.Weksel jest papierem wartościowym, z którym wiąże się określone uprawnienie oraz określony obowiązek.
Weksle dzielą się na dwa rodzaje, tzn. na weksle własne i na weksle trasowane.


Tutaj znajdziesz weksle każdego rodzaju: Weksel trasowany, Weksel trasowany poręczony, Weksel trasowany z klauzulą \"bez protestu\", Weksel trasowany z zakazem indosów, Weksel własny, Weksel własny z klauzulą \"bez protestu\", Deklaracja wekslowa, Indos, Indo

Deklaracja wekslowa

›› Pobierz teraz

Dokument stwierdzający porozumienie pomiędzy osobą wystawiającą weksel, a bankiem, który go przyjmuje. Jest to dokument zazwyczaj wystawiany z wekslem in blanco i powinien zawierać następujące informacje: warunki, od których zależy prawo wypełnienia weksla, podanie kwoty na jaką weksel może być wystawiony oraz określenie terminu i rodzaju płatności.

Deklaracja została zapisana w wersji elektronicznej co umożliwia jej pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Dokument można od razu pobrać i zastosować w niespełna parę minut.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty online do pobrania, świadectwo wekslowe, dokumenty do pobrania,
weksel własny,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online,
dokument do pobrania,
weksel wzór,
prawo wekslowe,
weksel in blanco, wzór weksla,
Deklaracja wekslowa określająca prawa i obowiązki, poświadczenie wekslowe,

Indos

›› Pobierz teraz

Dokument, którego treść dotyczy przenoszenia praw z weksla, będący pisemnym oświadczeniem zbywcy złożonym na wekslu lub przedłużniku. Brak takiego dokumentu może sprawić, że posiadamy przez nas dokument może okazać się w świetle prawa bezwartościowy lub jego ważność może stracić na wartości.

Indos (ustąpienie na zlecenie indosanta bez obligu) został zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, że jest w pełni edytowalny. Wystarczy pobrać dokument, wydrukować i natychmiast będzie gotowy do użycia, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokument online, dokument do pobrania,
Indos, oświadczenie woli zbywcy weksla, Przenoszenie praw z weksla, weksel wzór,
wzór weksla, żyro, żyra, dokument do pobrania, weksel in blanco,
weksel, papier wartościowy,

Indos I

›› Pobierz teraz

Indos ma formę pisemnego oświadczenia na grzbiecie weksla lub na przedłużku. Przeniesienie własności weksla przez indos wiąże się z określonymi konsekwencjami, którymi dana osoba musi się zapoznać, aby uniknąć nieporozumień czy niejasności.

Dokument jaki mamy Państwu do zaoferowania jest zapisany w wersji elektronicznej, co sprawia, że możemy go edytować w zależności od potrzeb. Indo I (ustąpienie na zlecenie indosanta) można natychmiast pobrać, wydrukować i wykorzystać w kilka minut.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czek,
oświadczenie woli zbywcy weksla, weksel wzór, dokument online, papier wartosciowy,
dokumenty online do pobrania,
weksel druk, Przenoszenie praw z weksla, wzór weksla,
żyro,
czeki,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania, indosy, dokumenty do pobrania,

Weksel trasowany

›› Pobierz teraz

Jesteśmy w stanie wyróżnić różne formy płatności, jedną z nich jest dokument, którym pewna osoba określa się zapłacić drugiej osobie określoną sumę pieniężną, ten dokument to weksel. Możemy wyróżnić wiele rodzai wekslów i każdy z nich wiąże się z określonymi prawami i konsekwencjami w przypadku niewypełnienia obowiązku.

Istnieją różne formy zapłaty sumy określonej w danym wekslu. Wystawca może sam zadeklarować się, iż dokona zapłaty w określonym terminie, lub może polecić danej osobie zapłatę należną kwotę pieniężną - weksel trasowy.

Dokument, to weksel trasowany, który obliguje dłużnika do zapłaty określonej sumy na podstawie warunków określonych w wekslu. Wersja elektroniczna umożliwia edycję dokumentu i niemalże natychmiastowe zastosowanie w kilka minut od pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
weksel in blanco, prawo wekslowe,
weksel druk,
dokument online do pobrania,
deklaracja wekslowa,
zaplata, dokument do pobrania, zaplaty, zapłaty określonej sumy pieniężnej, papiery wartościowe,
papier wartościowy, weksel wzór, wartosciowe,
weksel własny,
Weksel trasowany,

Weksel trasowany poręczony

›› Pobierz teraz

Wystawienie weksla i zobowiązanie się do jego zapłaty osobiście lub przez dłużnika dla niektórych może być niewystarczającym zabezpieczeniem i pragnęliby dodatkowego zabezpieczenia, które dałoby im tą pewność - weksel trasowany poręczony. Dokument, który nie tylko obliguje daną osobę do zapłaty określonej kwoty pieniężnej, ale dodatkowo zabezpiecza płatność samego weksla poprzez podanie poręczyciela, który deklaruje swoim podpisem, iż dłużnik spłaci kwotę określoną w wekslu.

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej co umożliwia jego pełną edycję w zależności od własnych potrzeb. Druk dokumentu można natychmiast pobrać i zastosować w praktyce.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór weksla,
weksle trasowane poręczone,
weksel druk,
dokumenty do pobrania,
weksel poręczony,
zaplaty,
zaplata,
trasowane,
weksel,
weksel in blanco,
watrosciowy,
suma, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
dokument do pobrania,

Weksel trasowany z klauzulą

›› Pobierz teraz

Każdy weksel zawiera określone prawa i obowiązki do których obydwie ze stron muszą się ustosunkować. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że oprócz obligatoryjnych elementów zawartych weksla mogą się w nim znaleźć dodatkowe zastrzeżenia do których strony muszą w pewien sposób się ustosunkować - weksel trasowany z klauzulą .

Dokument jest zapisany w wersji elektronicznej, co umożliwia jego pełną edycję i natychmiastowe użycie w zależności od potrzeb klienta.

Każdy weksel trasowany, zawiera informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo wekslowe, zapłata, zastrzezenie wekslowe,
dokument online do pobrania, trasowanym, weksle trasowane z klauzulą, dokument do pobrania, dokument do pobrania,
weksle, weksel, czek, weksel wzór, zastrzeżenie,
Weksel trasowany z klauzulą, weksel druk,

Weksel trasowany z zakazem indosów

›› Pobierz teraz

Rodzaj weksla, w którym jasno zostały określone warunki dotyczące przenoszenia praw. Ten rodzaj dokumentu jasno tego zabrania. Jeżeli chodzi o inne prawa i obowiązki określone w wekslu są identyczne jak przy każdym innym wekslu trasowanym, czyli wystawca wystawiając taki dokument obliguje dłużnika do zapłaty określonej sumy w określonym terminie - weksel trasowany z zakazem indosów.

Każdy weksel trasowany musi zawierać informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony.

Dokument został zapisany w wersji elektronicznej, co umożliwia jego szybką edycję. Oferowany weksel możemy natychmiast wydrukować i zastosować w zależności od własnych potrzeb.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
weksel własny,
weksle trasowane,
dokumenty do pobrania,
weksel trasowany z zakazem indosow, weksle,
dokument online,
dokument online do pobrania, weksel druk,
watrosciowy,
zakaz indosow,
zaplaty, zakaz indosów, dokument do pobrania, dokument do pobrania, wzór weksla,

Weksel własny

›› Pobierz teraz

Rodzaj dokumentu, w którym wystawca obliguje siebie do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w określonym terminie i na określonych warunkach - weksel własny. Jest to jeden z bardzo wygodnych rodzajów płatności, która jest bardzo popularna wśród spółek, które prowadzą ze sobą interesy.

Należy pamiętać, że każdy weksel zawiera informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie i dane na temat osoby przez którą dany weksel ma być zapłacony.

Dokument jest w postaci elektronicznej co sprawia, że jest w pełni edytowalny. Szybki zakup i wykorzystanie dokumentu możliwe w kilka minut od pobrania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
weksel, wzór weksla,
dokument do pobrania,
prawo wekslowe,
weksel własny z indosem,
akcja, zaplaty,
papier wartościowy,
deklaracja wekslowa,
weksel wzór, dokumenty online do pobrania, dokument online, weksel druk,
watrosciowy,
weksle własne,

Weksel własny z klauzulą

›› Pobierz teraz

Pomimo faktu, że na mocy prawa jesteśmy posiadaczami weksla i dana osoba jest nam dłużna określoną sumę pieniędzy może zaistnieć nieoczekiwana sytuacja i dłużnik nie wypłaca określonej sumy w należytym terminie lub spłaca, ale sposób jaki tego dokonuje nie odpowiada naszym oczekiwaniom.

Sytuacja może okazać się odwrotna i to my jesteśmy wystawcami weksla i określamy warunki na podstawie których określona suma pieniędzy będzie spłacana - mimo tego, osoba, której spłacamy dług ciągle ma zastrzeżenia. W tak zaistniałej sytuacji możemy wystosować weksel własny z klauzulą "bez protestu", która jasno zabrania podejmowania kroków innych niż tych zawartych w wekslu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Weksel własny z klauzulą,
weksle wlasne,
dokument do pobrania, zaplata,
akcje, dokumenty online do pobrania,
weksel własny,
wartosciowe, dokumenty online do pobrania,
weksel wlasny z klauzula, akcja, deklaracja wekslowa,
dokument do pobrania,
weksle, dokumenty do pobrania,

Weksel własny

›› Pobierz teraz

Rodzaj weksla, w którym to dłużnik określa sposób spłaty długu w oparciu o zasady zawarte w dokumencie. Co więcej, ten rodzaj weksla własnego różni się tym, że posiada zakaz indosów - przenoszenie praw i obowiązków.

Dokument jest w wersji elektronicznej co umożliwia jego szybki zakup i wykorzystanie dla własnych potrzeb niemalże zaraz po pobraniu.

Każdy weksel własny, zawiera informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony "bez indosu".

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Weksle

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
własne weksle, weksel wlasny, wartosciowe,
deklaracja wekslowa,
weksel własny bez indosa, dokumenty online do pobrania, weksel,
akcje,
czek, dokument online do pobrania, dokumenty do pobrania, weksel in blanco,
Weksel własny,
watrosciowy,
weksle własne,