Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Podania, Wnioski, Formularze

Gotowe pisma do pobrania.

Szukaj:

Kategorie:

› Księgowe - druki› Pełnomocnictwa› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Wnioski do spółdzielni› Ciąża a praca› CV i Listy motywacyjne› Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP› Pisma grzecznościowe› Policja - wnioski i pisma› Pomoc Społeczna› Pozwy sądowe› Prawo pracy› Prawo spółek handlowych› Przy budowie› Referencje› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› W pracy› W urzędzie› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Zakresy Czynności Pracowników› Dokumenty do Banku› Krajowy Rejestr Karny› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia› Nieruchomości› NIP› Ochrona środowiska› Oferty handlowe› Podatek akcyzowy› Rejestr zastawów› Rolnictwo, KRUS› Różne› Różne umowy› Samochód› Samorząd› Sanepid› Sprawozdawczość Budżetowa› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Urząd Celny› Urząd Pracy› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy - różne pisma› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Stanu Cywilnego› Weksle› Wnioski sądowe› Wydział komunikacji› Zamówienia, reklamacje› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Deklaracje podatkowe VAT, PIT› Deklaracje VAT w UE› Formularze sądowe› Formularze Unijne› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Horoskopy› Hotele› Import i eksport› IPN - wzór oświadczenia› Język Angielski - gramatyka› Język Angielski - słownictwo› PIT 2008› PITy - rozliczenia za 2007 r› Regulaminy› Windykacja - sąd› Wskaźniki finansowe› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki

Urząd Pracy

W tej kategorii znajdują się dokumenty które składa się w Urzędzie Pracy. W dziale znajdują się m.in. takie dokumenty:

  • Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych

  • Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych niebędących obywatelami Polski

›› Pobierz teraz

Wniosek wypełnia osoba bezrobotna, nie będąca obywatelem Polski, w celu ustalenia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych niebędących obywatelami Polski jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek, o przyznanie,
dla osób, do zasiłku,
bezrobotnych,
Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych niebędących obywatelami Polski,
prawa, obywatelami Polski,
niebędących,

Wniosek w sprawie wystąpienia za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do instytucji właściwej o wydanie formularza E 301

›› Pobierz teraz

Wniosek wypełnia osoba zainteresowana potwierdzeniem okresów określonych w pkt. 2 przez instancję właściwą państwa zatrudnienia. Wniosek w sprawie wystąpienia za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do instytucji właściwej o wydanie formularza E 301 jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek, w sprawie, formularza,
E301, Wniosek w sprawie wystąpienia za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwej,
E301, E-301, wystąpienia, Pracy, o wydanie,
Urzędu,
WUP, za pośrednictwem,
Wojewódzkiego,

Wniosek o wydanie formularza E 302

›› Pobierz teraz

Wniosek wypełnia osoba zainteresowana uzyskaniem zaświadczenia dotyczącego członków rodziny, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń. Wniosek o wydanie formularza E 302 jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie formularza E 302 do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek o, E - 302, dokumenty online,
wydanie,
wniosek do pobrania,
formularza,
E302, E 302, wnioski online,
E-302, wnioski do pobrania,
Wniosek o wydanie formularza E 302,

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób przemieszczających się

›› Pobierz teraz

Do Wniosku należy dołączyć
- Kserokopia (potwierdzenia za zgodność z oryginałem) dokument tożsamości
- Kserokopia (potwierdzenia za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających okresy wykazane w pkt. 2
- aktualne zaświadczenie z właściwego powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej
Prawo do zasiłku przysługuje w kraju ostatniego zatrudnienia.
Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób przemieszczających się jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa,
przyznanie, osób,
Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób przemieszczających się,
dokumenty do pobrania,
urząd pracy, Wniosek o,
zasiłku,
przemieszczających się,
wnioski do pobrania, wniosek do pobrania,
do, dla,

Zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zaświadczenie, wnioski do pobrania,
dokumenty do pobrania,
zaświadczenie, dotyczące, zaliczanych, dla bezrobotnych,
świadczeń,
zaświadczenia,
przy przyznawaniu,
formularze do pobrania,
okresów,

Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń jest do pobrania online. Formularz należy wypełnić drukowanymi literami, tekst należy wypełnić w miejscach wykropkowanych, należy wypełnić wszystkie strony.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przy,
którzy,
Zaświadczenie, wnioski do pobrania, muszą,
Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, dotyczące,
uwzględnieni,
naliczaniu, świadczeń,
bezrobotnej, rodziny,
osoby, umowy do pobrania, być,

Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zaświadczenie zawiera trzy strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zaświadczenie, Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych,
do świadczeń, dla bezrobotnych,
dotyczące, dokumenty do pobrania wnioski do pobrania, prawa, formularze do pobrania,
zachowania,

Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

›› Pobierz teraz

Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236 poz. 2002
z późn.zm.).
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Wniosek zawiera dwanaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do porania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Urząd Pracy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
gospodarczej,
wniosek o przyznanie pieniędzy na działalność gospodarczą, jednorazowo, działalności, Wniosek bezrobotnego, wniosek o gotówkę,
o przyznanie,
Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
na podjęcie,
wniosek o pieniądze na firmę, środków,
jak napisać wniosek o przyznanie gotówki na działalność gospodarczą,